Vietnamese Virtual Language Program FALL 2021-SPRING 2022

Registration

 

Zoom links will be sent to  registrants after RSVP 

 

RSVP HereOpens in new window

Registration Dealine:

Aug 22th, 2021

If you have any questions,
contact nrcal@fullerton.edu 

Online Vietnamese School 

Saturday mornings   9-10 AM P.T.

September 18th 2021 - May 28, 2022

Registrants will be grouped according to grades:

K-1, 2-3, 4-5, and adult

Teachers will come from experienced teachers of dual language schools and Vietnamese Community Schools. 
Social Emotional Learning, Inclusivity and Creativity will be part of the teaching pedagogy. 

INFO SHEET

 

All school sessions are FREE

Flyer

Level Info and Event Details 

Level 1

The student can repeat a short sentence at a time, can initiate a short sentence, the tonal accents may not be exact. He/she can write imitating a written sentence with correct accents. He/she recognizes alphabet letters and can read about 5-10 words. He/she can comprehend stock simple sentences and follow directions.

Level 2

The student can answer a question with 2-3 simple words, use a memorized sentence in familiar contexts, and may hesitate when answering. When writing about a familiar subject, he/she can use sentences learned. When writing on unfamiliar subjects, he/she is not able to write much. He/she understand a sentence at a time, but sometimes needs to read again several times. He/she understands simple common sentences, but sometimes needs repetition for full comprehension.

Level 3

The student can answer questions but not repeat verbatum stock answers. He/she can ask questions. Sentences may have grammatical errors or missing words. When writing about a familiar subject, he/she can use vocabulary learned and make up his or her own sentences. The writing may have grammar/ syntax errors, and the student is not able to fully express him or herself. When reading with the aid of visual cues, he/she can understand the gist of the story though not all the vocabulary words are learned. When hearing realistic and common instructions, he/she understands and can follow directions.

Adult: Beginner Level

The student can repeat a short sentence at a time, can initiate a short sentence, the tonal accents may not be exact. He/she can write imitating a written sentence with correct accents. He/she recognizes alphabet letters and can read about 5-10 words. He/she can comprehend stock simple sentences and follow directions.

Lớp Trình Độ 1 

Em có thể lập lại từng câu một, tự ý nói được vài ba chữ, giọng không đúng 100%. Em viết được theo câu mẫu, để dấu đúng, theo mẫu. Em có thể nhận ra từng chữ trong mẫu tự/chữ cái tiếng Việt, và đọc được 5-10 chữ. Em có thể nghe 1-2 câu chỉ dẫn giản dị và hiểu đủ để làm theo chỉ dẫn của cô giáo. 

Lớp Trình Độ 2

Em có thể trả lời câu hỏi với 2-3 chữ giản dị, dùng những câu nói học thuộc sẵn, và có thể ngập ngừng khi trả lời. Khi em viết về một đề tài quen thuộc đã được học, em viết y như đã được học thuộc. Khi phải tự viết về đề tài lạ chưa được học, em không viết nổi. Em có thể hiểu từng câu một khi đọc, nhưng có khi phải đọc lại. Em nghe và hiểu được những câu thông thường hay được dùng, nhưng nhiều lúc phải nghe lại mới hiểu hoàn toàn.

Lớp Trình Độ 3

Em có thể trả lời câu hỏi mà không phải dùng y nguyên những câu đã được học thuộc lòng. Em biết đặt câu hỏi. Những câu nói của em có lúc thiếu chữ hay dùng sai chữ, và em ngập ngừng khi nói. Khi viết về một đề tài quen thuộc, em có thể dùng từ vựng đã học ráp lại thành câu mới, có thể có lỗi chính tả, và không diễn tả được hết ý của mình. Khi đọc truyện có thêm hình để giúp cho em hiểu, em có thể đoán được ý của bài dù là không hiểu hết các từ vựng trong bài. Khi nghe những lời chỉ dẫn thường xuyên và cụ thể, em hiểu và làm theo được. 

Lớp cho người lớn: Cấp độ cơ bản 

Bạn có thể lập lại từng câu một, tự ý nói được vài ba chữ, giọng không đúng 100%. Bạn viết được theo câu mẫu, để dấu đúng, theo mẫu. Bạn có thể nhận ra từng chữ trong mẫu tự/chữ cái tiếng Việt, và đọc được 5-10 chữ. Bạn có thể nghe 1-2 câu chỉ dẫn giản dị và hiểu đủ để làm theo chỉ dẫn của giáo viên.