Giải Thi Viết Sách Cho Thiếu Nhi 2019

Vietnamese Book Writing Contest 2019 

Induction Session Participates at the Contest

Faculty Members

Date: January 27th, 2019 /   Ngày   27 tháng 1, 2019

Time: 8:30 a.m. - 11:30 a.m. /  t   8:30 t i 11:30 s á ng

Age Criteria: 7-18 Years old ,  (7-9, 10-12, 13-15, 16-18) /Cho L a Tu i:  7-18 tuổi , (7-9, 10-12, 13-15, 16-18)

Place: Warner Middle School, 14171 Newland St, Westminster, CA 92683

Registration Deadline: January 18th, 2019 /  Hạn Chót Ghi Danh   Ngày 18 tháng 1, 2019

FREE !!! / MI N PHÍ !!!    

TOPICS:  COMMUNITY

  1. What makes a community?  Những thành tố nào tạo nên cộng đồng?
  2. How do people help out in the community?  Em giúp cộng đồng bằng cách nào?
  3. What does my community celebrate?  Cộng đồng của em thường tổ chức ăn mừng cái gì?
  4. What professions are there in my community? Trong cộng đồng của em có những nghề chuyên môn gì?
  5. What buildings are in my community? What are they made of? 
     Trong cộng đồng em có những kiến trúc nhà cửa gì? Những kiến trúc đó làm bằng gì?
  6. Where do animals live in our community?  Trong cộng đồng em, súc vật sống ở đâu?
  7. How can you find your way around?  Làm sao em biết đường đi nước bước?
  8. What do I dream for my community?  Em mong ước gì cho cộng đồng của em?

                                                                                                                   

1ST PRIZE - $150                2ND PRIZE - $100              3RD PRIZE - $50